گروه آموزشی : علوم تربیتی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - فلسفه تعليم وتربيت وبرنامه ريزي درسي
مرتبه علمي : دانشیار

  • آدمی صورت اگر دفع کن شهوت نفس...................... آدمی خو شود ورنه همان جانور ست
سوابق اجرایی

:: مدیر گروه همه مقاطع علوم تربیتی

مؤسسه محل اشتغال : دانشکده علوم تربیتی واحد اصفهان
تاریخ شروع : 1397/11/10
تاریخ خاتمه : 1398/04/10


:: رئیس اداره نظارت و ارزیابی دانشگاه

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه ازاد واحد اصفهان (خوراسگان)
تاریخ شروع : 1391/01/23
تاریخ خاتمه : 1393/02/23


:: مدیر گروه کارشناسی ارشد و دکتری

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
تاریخ شروع : 1395/08/01
تاریخ خاتمه : 1396/11/081