گروه آموزشی : علوم تربیتی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - مديريت آموزشي
مرتبه علمي : دانشیار

سوابق اجرایی

:: رئيس كميته نظارت بر دانشكده هاي موضوعي

مؤسسه محل اشتغال : سازمان مركزي
تاریخ شروع : 1399/08/14
تاریخ خاتمه :


:: مشاور معاونت علوم انساني و هنر دانشگاه آزاد اسلامي

مؤسسه محل اشتغال : سازمان مركزي
تاریخ شروع : 1398/12/01
تاریخ خاتمه :


ادامه دارد
:: عضو هیات تحریریه

مؤسسه محل اشتغال : فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی
تاریخ شروع : 1398/07/01
تاریخ خاتمه :


:: معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)
تاریخ شروع : 1396/12/21
تاریخ خاتمه : 1398/03/26


:: معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی دانش بنیان

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
تاریخ شروع : 1394/11/27
تاریخ خاتمه :


تا کنون
:: مدیریت گروه آموزشی دکترای مدیریت آموزشی

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
تاریخ شروع : 1391/11/16
تاریخ خاتمه :


تا کنون
:: رئیس دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
تاریخ شروع : 1392/03/29
تاریخ خاتمه : 1393/03/29


:: مدیریت گروه آموزشی کارشناسی ارشد

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
تاریخ شروع : 1391/11/16
تاریخ خاتمه : 1393/01/16


:: رئیس اداره پژوهشی دانشکده علوم تربیتی

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
تاریخ شروع : 1391/07/01
تاریخ خاتمه : 1392/07/01


:: Editorial Board

مؤسسه محل اشتغال : International Journal of Educational & Psychological Researches
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: عضویت در کمیته علمی همایش

مؤسسه محل اشتغال : نخستین همایش ملی مدیریت معنوی 1393
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: عضویت در کمیته علمی همایش

مؤسسه محل اشتغال : نخستین همایش ملی مهندسی صنایع و مدیریت پایدار 1392
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :1