گروه آموزشی : کشاورزی-باغبانی
دانشکده : کشاورزی و منابع طبیعی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - مهندسی کشاورزی-علوم باغباني
مرتبه علمي : دانشیار

سوابق اجرایی

:: رئیس مرکز تحقیقات قارچهای خوراکی و دارویی

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان
تاریخ شروع : 1400/01/29
تاریخ خاتمه :


:: مدیر کل امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان
تاریخ شروع : 1398/07/10
تاریخ خاتمه : 1400/07/30


:: مدیر کل امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان
تاریخ شروع : 1395/11/10
تاریخ خاتمه : 1397/12/12


:: معاونت آموزشی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان
تاریخ شروع : 1387/09/05
تاریخ خاتمه : 1391/01/21


:: مدیر گروه علوم باغبانی

مؤسسه محل اشتغال : دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
تاریخ شروع : 1382/02/02
تاریخ خاتمه : 1395/05/011