گروه آموزشی : تربیت بدنی و علوم ورزشی
دانشکده : تربیت بدنی و علوم ورزشی
رشته تحصیلی : کارشناسی ارشد - تربیت بدنی و علوم ورزشی
مرتبه علمي : مربی

سوابق اجرایی

:: مدیر کل تربیت بدنی دانشگاه

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان ( خوراسگان )
تاریخ شروع : 1394/08/01
تاریخ خاتمه : 1395/08/01


:: مدیر گروه تربیت بدنی

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان ( خوراسگان )
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


به مدت 10 سال

1