دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - کارآفرینی

سوابق اجرایی

:: مشاور پژوهشی گروه کسب و کار بین الملل

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی
تاریخ شروع : 1401/10/25
تاریخ خاتمه :


ادامه دارد

1