گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - دندانپزشكي ترميمي
مرتبه علمي : دانشیار

سوابق اجرایی

:: سرپرست دوره های آموزشی کوتاه مدت دانشکده دندانپزشکی

مؤسسه محل اشتغال : دانشکده دندان پزشکی دانشگاه آزاد اصفهان
تاریخ شروع : 1387/06/08
تاریخ خاتمه : 1393/08/11


:: معاون آموزشی و دانشجویی دانشکده دندانپزشکی

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
تاریخ شروع : 1393/02/14
تاریخ خاتمه :


تاکنون
:: مدیر گروه آموزشی ترمیم دندانپزشکی

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
تاریخ شروع : 1390/09/12
تاریخ خاتمه : 1393/02/141