گروه آموزشی : حقوق
دانشکده : حکمرانی اسلامی با رویکرد اقتصادی
رشته تحصیلی : - حقوق عمومی
مرتبه علمي : دانشیار

سوابق اجرایی

:: دبیر علمی مجموعه مقالات

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
تاریخ شروع : 1394/01/01
تاریخ خاتمه :


گردهمایی اسلام، حقوق بشر، عدالت و معنویت
:: مدیریت مقطع دکتری گروه آموزشی حقوق عمومی

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
تاریخ شروع : 1393/08/18
تاریخ خاتمه :


:: دبیر علمی مجموعه مقالات

مؤسسه محل اشتغال : گردهمایی اسلام، حقوق بشر، عدالت و معنویت
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه : 1394/01/01


:: مدیریت مقطع دکتری گروه آموزشی حقوق عمومی

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
تاریخ شروع : 1393/08/18
تاریخ خاتمه : 1396/01/011