دانشکده : فنی-مهندسی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - عمران

سوابق اجرایی

:: مشاور دانشجویان بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان
تاریخ شروع : 1401/10/01
تاریخ خاتمه :


:: مشاور در زمینه GIS

مؤسسه محل اشتغال : اداره جغرافیایی و اطلاعات مکانی شرکت ملی پست
تاریخ شروع : 1397/01/01
تاریخ خاتمه : 1399/06/011