گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - آمار
مرتبه علمي : استادیار

سوابق اجرایی

:: مشاور آماری مجله Contemporary Orofocial Sciences

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اصفهان
تاریخ شروع : 1400/03/03
تاریخ خاتمه :


:: عضو کمیته اخلاق در پژوهشهای زیست پزشکی

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان
تاریخ شروع : 1396/08/03
تاریخ خاتمه :


:: هیات علمی

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه اصفهان
تاریخ شروع : 1393/07/01
تاریخ خاتمه : 1395/11/01


:: هیات علمی

مؤسسه محل اشتغال : موسسه آموزش عالی نقش جهان
تاریخ شروع : 1387/11/01
تاریخ خاتمه : 1390/04/31


:: هیات علمی

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد نجف آباد
تاریخ شروع : 1386/07/01
تاریخ خاتمه : 1387/04/31


:: سرپرست گروه آمار

مؤسسه محل اشتغال : موسسه آموزش عالی نجف آباد
تاریخ شروع : 1386/07/01
تاریخ خاتمه : 1388/01/301