گروه آموزشی : کشاورزی-باغبانی
دانشکده : کشاورزی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - مهندسی کشاورزی-علوم باغباني

سوابق اجرایی

:: معاونت

مؤسسه محل اشتغال : انجمن گیاهان دارویی استان اصفهان
تاریخ شروع : 1395/05/25
تاریخ خاتمه :1