گروه آموزشی : پرستاري
دانشکده : پرستاری و مامایی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - پرستاری

  • لینک اتاق کار مجازی در ساعات حضور در بخش دانلود ها قرار دارد
سوابق اجرایی

:: مدیر گروه پرستاری

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
تاریخ شروع : 1401/03/29
تاریخ خاتمه :


تاکنون
:: عضو کمیته اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی واحد دزفول

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
تاریخ شروع : 1401/09/17
تاریخ خاتمه :


تاکنون
:: عضو دبیرخانه شورای آموزش پرستاری و مامایی دانشگاه آزاد اسلامی

مؤسسه محل اشتغال : معاونت علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی
تاریخ شروع : 1396/11/10
تاریخ خاتمه :1