فرزانه غلامعلیان دهاقانی
گروه آموزشی : مامائي
دانشکده : پرستاری و مامایی
رشته تحصیلی : کارشناسی ارشد - مامایی

سوابق اجرایی

:: کمیته اجرایی همایش ارتقا سلامت جامعه

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه اراد خوراسگان
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: مسیول کمیته آموزش و ارزشیابی EDO

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه اراد خوراسگان
تاریخ شروع : 1397/01/01
تاریخ خاتمه : 1398/01/01


:: مسئول قرارداد دانشگاه

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه اراد خوراسگان
تاریخ شروع : 1395/01/01
تاریخ خاتمه : 1398/01/01


:: ماما لیبر

مؤسسه محل اشتغال : بیمارستان
تاریخ شروع : 1392/01/01
تاریخ خاتمه : 1393/01/01


:: ماما لیبر

مؤسسه محل اشتغال : بیمارستان
تاریخ شروع : 1390/01/01
تاریخ خاتمه : 1392/01/01


:: ماما لیبر

مؤسسه محل اشتغال : بیمارستان
تاریخ شروع : 1388/01/01
تاریخ خاتمه : 1390/01/01


:: حق التدریس

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه اراد خوراسگان
تاریخ شروع : 1390/01/01
تاریخ خاتمه : 1394/01/011