گروه آموزشی : تربیت بدنی و علوم ورزشی
دانشکده : تربیت بدنی و علوم ورزشی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - تربیت بدنی-فیزیولوژی ورزشی
مرتبه علمي : دانشیار

سوابق اجرایی

:: ریاست دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: دبیر علمی سمپوزیوم

مؤسسه محل اشتغال : دومین سمپوزیوم علم و ورزش
تاریخ شروع : 1394/01/01
تاریخ خاتمه :


:: دبیر علمی سمپوزیوم

مؤسسه محل اشتغال : اولین سمپوزیوم علم و ورزش
تاریخ شروع : 1393/01/01
تاریخ خاتمه :


:: هیأت رئیسه همایش

مؤسسه محل اشتغال : سومین همایش ملی کاربرد علوم ورزشی در پیشرفت تربیت بدنی و ورزش قهرمانی
تاریخ شروع : 1394/01/01
تاریخ خاتمه :1