گروه آموزشی : کشاورزی-خاکشناسی
دانشکده : کشاورزی و منابع طبیعی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - خاكشناسي

  • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس کلاس فناوری کنترل آلاینده های محیط زیست - دکتری محیط زیست شناسه کلاس 7324c02 گذرواژه hoodaji23 تاریخ برگزاری 1399/07/16 ساعت برگزاری 07:55:00 https://daanaan.daan.ir
  • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس کلاس سیستم های هیدروپونیک کارشناسی ارشد باغبانی شناسه کلاس 512fb97 گذرواژه hoodaji22 تاریخ برگزاری 1399/07/15 ساعت برگزاری 15:55:00 https://daanaan.daan.ir
  • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس کلاس مبانی تغذیه گیاهان باغبانی شناسه کلاس 683c46d گذرواژه hoodaji21 تاریخ برگزاری 1399/07/15 ساعت برگزاری 09:55:00 https://daanaan.daan.ir
سوابق اجرایی

:: معاون اداری مالی دانشگاه

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان
تاریخ شروع : 1387/08/11
تاریخ خاتمه : 1389/10/15


:: معاون آموزشی

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
تاریخ شروع : 1390/01/04
تاریخ خاتمه : 1393/09/30


:: عضو کمیته راهبردی همایش

مؤسسه محل اشتغال : کنگره ملی فناوری های نوین در علوم دامی
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: عضو کمبته علمی و اجرایی همایش

مؤسسه محل اشتغال : اولین کنگره بین المللی ایده های نو در کشاورزی
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :1