گروه آموزشی : علوم تربیتی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - علوم تربيتي-برنامه ريزي درسي
مرتبه علمي : دانشیار

طرح درس

:: مقدمات روشهای تحقیق کمی وکیفی

کد درس : 100040 مقطع : علوم تربیتی
رشته : علوم تربیتی رشته : علوم تربیتی
گروه : علوم تربیتی دانشکده : علوم تربیتی وروانشناسی
واحد نظری : 3 واحد عملی : 0
ساعت نظری : 3 ساعت عملی : 0
نوع درس : اصلی

[مشاهده جزئیات]
:: مبانی برنامه ریزی درسی

کد درس : 600008 مقطع : کارشناسی
رشته : اموزش ابتدایی رشته : اموزش ابتدایی
گروه : علوم تربیتی دانشکده : علوم تربیتی وروانشناسی
واحد نظری : 2 واحد عملی : 0
ساعت نظری : 2 ساعت عملی : 0
نوع درس : اصلی

[مشاهده جزئیات]

1