گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
رشته تحصیلی : - معماري
مرتبه علمي : استادیار

طرح درس

:: طرح معماری ارشد 1

کد درس : 650155 مقطع : ارشد
رشته : معماری رشته : معماری
گروه : معماری دانشکده : فنی مهندسی
واحد نظری : 0 واحد عملی : 4
ساعت نظری : 0 ساعت عملی : 8
نوع درس :

[مشاهده جزئیات]

1