گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی-مهندسی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - مهندسی عمران-سازه
مرتبه علمي : استادیار

  • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس دینامیک سازه ها گروه 3 (دکتر علیرضا امامی) شناسه کلاس 345fc66 گذرواژه 1234 تاریخ برگزاری 1399/10/25 ساعت برگزاری 08:00:00 https://daanaan.daan.ir
طرح درس

:: ساختمان های بلند

کد درس : 210184 مقطع : دکتری
رشته : عمران- سازه رشته : عمران- سازه
گروه : عمران دانشکده : فنی مهندسی
واحد نظری : 3 واحد عملی : 0
ساعت نظری : 51 ساعت عملی : 0
نوع درس : نظری

[مشاهده جزئیات] فایل ضمیمه :
فایل ضمیمه طرح درس ساختمان های بلند
:: دینامیک سازه ها

کد درس : 210001 مقطع : کارشناسی ارشد
رشته : مهندسي عمران - مهندسي زلزله رشته : مهندسي عمران - مهندسي زلزله
گروه : عمران دانشکده : فنی مهندسی
واحد نظری : 3 واحد عملی : 0
ساعت نظری : 51 ساعت عملی : 0
نوع درس : نظری

[مشاهده جزئیات] فایل ضمیمه :
فایل ضمیمه طرح درس دینامیک سازه ها
:: دینامیک خاک

کد درس : 210018 مقطع : کارشناسی ارشد
رشته : مهندسي عمران - مهندسي زلزله رشته : مهندسي عمران - مهندسي زلزله
گروه : عمران دانشکده : فنی مهندسی
واحد نظری : 3 واحد عملی : 0
ساعت نظری : 51 ساعت عملی : 0
نوع درس : نظری

[مشاهده جزئیات] فایل ضمیمه :
فایل ضمیمه طرح درس دینامیک خاک
:: تحلیل سازه ها (1)

کد درس : 160521 مقطع : کارشناسی
رشته : مهندسي عمران رشته : مهندسي عمران
گروه : عمران دانشکده : فنی مهندسی
واحد نظری : 3 واحد عملی : 0
ساعت نظری : 51 ساعت عملی : 0
نوع درس : نظری

[مشاهده جزئیات] فایل ضمیمه :
فایل ضمیمه طرح درس تحلیل سازه ها (1)
:: اندرکنش خاک و سازه

کد درس : 951005 مقطع : دکتری
رشته : مهندسی عمران رشته : مهندسی عمران
گروه : عمران دانشکده : فنی و مهندسی
واحد نظری : 3 واحد عملی : 0
ساعت نظری : 51 ساعت عملی : 0
نوع درس : تخصصی

[مشاهده جزئیات] فایل ضمیمه :
فایل ضمیمه طرح درس اندرکنش خاک و سازه
:: سازه های بتن آرمه (1)

کد درس : 160524 مقطع : کارشناسی
رشته : مهندسی عمران رشته : مهندسی عمران
گروه : عمران دانشکده : فنی و مهندسی
واحد نظری : 3 واحد عملی : 0
ساعت نظری : 51 ساعت عملی : 0
نوع درس : تخصصی

[مشاهده جزئیات] فایل ضمیمه :
فایل ضمیمه طرح درس سازه های بتن آرمه (1)
:: مقاومت مصالح (1)

کد درس : 160102 مقطع : کارشناسی
رشته : مهندسی عمران رشته : مهندسی عمران
گروه : مهندسی عمران دانشکده : فنی و مهندسی
واحد نظری : 3 واحد عملی : 0
ساعت نظری : 51 ساعت عملی : 0
نوع درس : تخصصی

[مشاهده جزئیات] فایل ضمیمه :
فایل ضمیمه طرح درس مقاومت مصالح (1)
:: استاتیک

کد درس : 160096 مقطع : کارشناسی
رشته : مهندسی عمران رشته : مهندسی عمران
گروه : عمران دانشکده : فنی مهندسی
واحد نظری : 3 واحد عملی : 0
ساعت نظری : 51 ساعت عملی : 0
نوع درس : تخصصی

[مشاهده جزئیات] فایل ضمیمه :
فایل ضمیمه طرح درس استاتیک

1