گروه آموزشی : کشاورزی-صنایع غذایی
دانشکده : کشاورزی
رشته تحصیلی : - علوم و صنايع غذائي
مرتبه علمي : دانشیار

طرح درس

:: تکنولوژی غلات

کد درس : مقطع : کارشناسی
رشته : صنایع غذایی رشته : صنایع غذایی
گروه : صنایع غذایی دانشکده : کشاورزی
واحد نظری : 2 واحد عملی : 1
ساعت نظری : 2 ساعت عملی : 2
نوع درس :

[مشاهده جزئیات]

1