گروه آموزشی : تربیت بدنی و علوم ورزشی
دانشکده : تربیت بدنی و علوم ورزشی
رشته تحصیلی : - تربیت بدنی و علوم ورزشی
مرتبه علمي : مربی

طرح درس

:: زبان تخصصی

کد درس : مقطع : کارشناسی ارشد
رشته : آسیب شناسی و حرکت اصلاحی رشته : آسیب شناسی و حرکت اصلاحی
گروه : آسیب شناسی دانشکده :
واحد نظری : 2 واحد عملی :
ساعت نظری : ساعت عملی :
نوع درس :

[مشاهده جزئیات]
:: سمینار

کد درس : 3000131 مقطع : کارشناسی ارشد
رشته : آسیب شناسی و حرکت اصلاحی رشته : آسیب شناسی و حرکت اصلاحی
گروه : آسیب شناسی دانشکده : عاوم ورزشی
واحد نظری : 2 واحد عملی :
ساعت نظری : 32 ساعت عملی :
نوع درس :

[مشاهده جزئیات]
:: امدادگری ورزشی پیشرفته

کد درس : 2000112 مقطع : کارشناسی ارشد
رشته : آسیب شناسی و حرکات اصلاحی رشته : آسیب شناسی و حرکات اصلاحی
گروه : آسیب شناسی دانشکده : علوم ورزشی
واحد نظری : 2 واحد عملی :
ساعت نظری : 32 ساعت عملی :
نوع درس :

[مشاهده جزئیات] فایل ضمیمه :
فایل ضمیمه امدادگری
:: دو و میدانی2

کد درس : 137017، 137019 مقطع : کارشناسی
رشته : تربیت بدنی رشته : تربیت بدنی
گروه : دانشکده : علوم ورزشی
واحد نظری : 2 واحد عملی :
ساعت نظری : 32 ساعت عملی :
نوع درس :

[مشاهده جزئیات] فایل ضمیمه :
فایل ضمیمه دو و میدانی 2
فایل ضمیمه تمرینات دو و میدانی
فایل ضمیمه مقررات دو و میدانی
:: دو و میدانی1

کد درس : مقطع : کارشناسی
رشته : تربیت بدنی رشته : تربیت بدنی
گروه : دانشکده : علوم ورزشی
واحد نظری : واحد عملی : 2
ساعت نظری : ساعت عملی : 32
نوع درس :

[مشاهده جزئیات] فایل ضمیمه :
فایل ضمیمه دو و میدانی 1
:: آسیب شناسی

کد درس : 556020 مقطع : کارشناسی
رشته : تربیت بدنی رشته : تربیت بدنی
گروه : دانشکده : علوم ورزشی
واحد نظری : 2 واحد عملی :
ساعت نظری : 32 ساعت عملی :
نوع درس : نظری

[مشاهده جزئیات] فایل ضمیمه :
فایل ضمیمه آسیب شناسی (فدراسیون رزمی)
فایل ضمیمه کتاب آسیب شناسی (پیام نور)
فایل ضمیمه Sprains & Strains
:: متون تخصصی

کد درس : 135126 مقطع : کارشناسی
رشته : تربیت بدنی رشته : تربیت بدنی
گروه : دانشکده : علوم ورزشی
واحد نظری : 2 واحد عملی :
ساعت نظری : 34 ساعت عملی :
نوع درس :

[مشاهده جزئیات] فایل ضمیمه :
فایل ضمیمه اصول ترجمه انگلیسی و فارسی

1