گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی-مهندسی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مهندسی عمران-سازه
مرتبه علمي : دانشیار

طرح درس

:: زبان تخصصی پیشرفته مهندسی عمران

کد درس : مقطع : دکتری
رشته : عمران رشته : عمران
گروه : عمران دانشکده : فنی مهندسی
واحد نظری : 2 واحد عملی :
ساعت نظری : 2 ساعت عملی :
نوع درس :

[مشاهده جزئیات]
:: سمینار و روش تحقیق

کد درس : مقطع : کارشناسی ارشد
رشته : عمران رشته : عمران
گروه : عمران دانشکده : فنی مهندسی
واحد نظری : 2 واحد عملی :
ساعت نظری : ساعت عملی :
نوع درس :

[مشاهده جزئیات]
:: پروژه سازه های بتن آزمه

کد درس : مقطع : کارشناسی
رشته : عمران رشته : عمران
گروه : عمران دانشکده : فنی مهندسی
واحد نظری : واحد عملی : 1
ساعت نظری : ساعت عملی : 1
نوع درس :

[مشاهده جزئیات]
:: کاربرد کامپیوتر در مهندسی عمران

کد درس : مقطع : کارشناسی
رشته : عمران رشته : عمران
گروه : عمران دانشکده : فنی مهندسی
واحد نظری : 2 واحد عملی :
ساعت نظری : 2 ساعت عملی :
نوع درس :

[مشاهده جزئیات]
:: اصول مهندسی باد و زلزله

کد درس : مقطع : کارشناسی
رشته : عمران رشته : عمران
گروه : عمران دانشکده : فنی مهندسی
واحد نظری : 3 واحد عملی :
ساعت نظری : ساعت عملی :
نوع درس :

[مشاهده جزئیات]
:: اثرزلزله برسازه های ویژه

کد درس : مقطع : دکتری تخصصی
رشته : عمران رشته : عمران
گروه : عمران دانشکده : فنی مهندسی
واحد نظری : 3 واحد عملی :
ساعت نظری : 3 ساعت عملی :
نوع درس :

[مشاهده جزئیات]
:: زلزله شناسی ومهندسی زلزله

کد درس : مقطع : کارشناسی ارشد
رشته : عمران رشته : عمران
گروه : عمران دانشکده : فنی مهندسی
واحد نظری : 3 واحد عملی : 0
ساعت نظری : 3 ساعت عملی : 0
نوع درس :

[مشاهده جزئیات]

1