گروه آموزشی : علوم پایه دندانپزشکی
دانشکده : پرستاری و مامایی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - زيست شناسي-فيزيولوژي جانوري
مرتبه علمي : استادیار

طرح درس

:: سلول شناسي و بافت شناسي

کد درس : 185052و185053و185054 مقطع : کارشناسی
رشته : مامایی رشته : مامایی
گروه : دانشکده :
واحد نظری : 2 واحد عملی : 1
ساعت نظری : 24 ساعت عملی : 12
نوع درس :

[مشاهده جزئیات]
:: فيزيولوژي (1)

کد درس : 184007 مقطع : کارشناسی
رشته : اتاق عمل رشته : اتاق عمل
گروه : دانشکده :
واحد نظری : 2 واحد عملی : 0
ساعت نظری : 34 ساعت عملی : 0
نوع درس : تخصصی

[مشاهده جزئیات]
:: فيزيولوژي (2) (نظري)

کد درس : 182021 مقطع : دکتری حرفه ای
رشته : دندانپزشکی رشته : دندانپزشکی
گروه : دانشکده :
واحد نظری : 2 واحد عملی : 1
ساعت نظری : 34 ساعت عملی : 24
نوع درس : تخصصی -علوم پایه

[مشاهده جزئیات]
:: فیزیولوژی اعصاب وغدد

کد درس : 104385و104384و104386و104387و104437 مقطع : کارشناسی
رشته : روانشناسی رشته : روانشناسی
گروه : دانشکده :
واحد نظری : 2 واحد عملی : 0
ساعت نظری : 34 ساعت عملی : 0
نوع درس : پایه-عمومی

[مشاهده جزئیات]
:: فیزیولوژی 1

کد درس : 185048 مقطع : کارشناسی
رشته : مامایی رشته : مامایی
گروه : دانشکده :
واحد نظری : 3 واحد عملی : 0
ساعت نظری : 51 ساعت عملی : 0
نوع درس : تخصصی

[مشاهده جزئیات]

1