دکتر مجتبی شاهنوشی
گروه آموزشی : مدیریت فرهنگی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : - علوم اجتماعی-جامعه شناسی
مرتبه علمي : دانشیار

طرح درس

:: روش تحقیق و مقاله نویسی

کد درس : مقطع : دکتری
رشته : ارتباطات رشته : ارتباطات
گروه : مدیریت دانشکده : مدیریت
واحد نظری : 2 واحد عملی :
ساعت نظری : 2 ساعت عملی :
نوع درس : پیش نیاز

[مشاهده جزئیات]
:: آمار و کاربرد آن در مدیریت

کد درس : 878010 مقطع : کارشناسی ارشد
رشته : مدیریت فرهنگی رشته : مدیریت فرهنگی
گروه : مدیریت دانشکده : مدیریت
واحد نظری : 3 واحد عملی :
ساعت نظری : 3 ساعت عملی :
نوع درس : پایه

[مشاهده جزئیات]
:: جامعه شناسی عمومی

کد درس : مقطع : کارشناسی
رشته : مدیریت امور بانکی رشته : مدیریت امور بانکی
گروه : مدیریت دانشکده : مدیریت
واحد نظری : 3 واحد عملی :
ساعت نظری : 3 ساعت عملی :
نوع درس : پایه

[مشاهده جزئیات]
:: مبانی جامعه شناسی

کد درس : مقطع : کارشناسی
رشته : مدیریت بیمه رشته : مدیریت بیمه
گروه : مدیریت دانشکده : مدیریت
واحد نظری : 3 واحد عملی :
ساعت نظری : 3 ساعت عملی :
نوع درس : پایه

[مشاهده جزئیات]
:: بوروکراسی و جامعه

کد درس : 931003 مقطع : دکتری
رشته : مدیریت دولتی رشته : مدیریت دولتی
گروه : مدیریت دانشکده : مدیریت
واحد نظری : 3 واحد عملی :
ساعت نظری : ساعت عملی :
نوع درس : تخصصی

[مشاهده جزئیات]
:: آمار پیشرفته و spss

کد درس : 878002 مقطع : کارشناسی ارشد
رشته : مدیریت فرهنگی رشته : مدیریت فرهنگی
گروه : مدیریت دانشکده : مدیریت
واحد نظری : واحد عملی :
ساعت نظری : 2 ساعت عملی :
نوع درس : پایه

[مشاهده جزئیات]
:: حقوق اساسی سازمان های دولتی

کد درس : 811011 مقطع : کارشناسی ارشد
رشته : مدیریت دولتی رشته : مدیریت دولتی
گروه : مدیریت دانشکده : مدیریت
واحد نظری : 2 واحد عملی :
ساعت نظری : ساعت عملی :
نوع درس : اصلی

[مشاهده جزئیات]

1