گروه آموزشی : ادبيات فارسي
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - زبان و ادبيات فارسي
مرتبه علمي : استادیار

طرح درس

:: فارسی عمومی

کد درس : مقطع : کارشناسی
رشته : رشته :
گروه : همه رشته ها دانشکده :
واحد نظری : 3 واحد عملی :
ساعت نظری : 3 ساعت عملی :
نوع درس :

[مشاهده جزئیات]
:: عربی پیش دانشگاهی

کد درس : مقطع : کارشناسی
رشته : رشته :
گروه : حقوق دانشکده : علوم انسانی و حقوق
واحد نظری : 2 واحد عملی :
ساعت نظری : 2 ساعت عملی :
نوع درس :

[مشاهده جزئیات]
:: ویرایش فارسی

کد درس : مقطع : کارشناسی
رشته : رشته :
گروه : مترجمی زبان دانشکده :
واحد نظری : 2 واحد عملی :
ساعت نظری : ساعت عملی :
نوع درس :

[مشاهده جزئیات]

1