گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
رشته تحصیلی : - پروتزهای دندانی
مرتبه علمي : استادیار

طرح درس

:: پروتز ثابت نظري (1

کد درس : 905025 مقطع : دکتری
رشته : پروتزهای دندانی رشته : پروتزهای دندانی
گروه : دانشکده : دندانپزشکی
واحد نظری : واحد عملی : -2
ساعت نظری : ساعت عملی :
نوع درس :

[مشاهده جزئیات]
:: پروتز ثابت عملي (3) - الف

کد درس : 905018 مقطع : دکتری تخصصی
رشته : پروتذعای دندانی رشته : پروتذعای دندانی
گروه : دانشکده :
واحد نظری : واحد عملی : -1
ساعت نظری : ساعت عملی :
نوع درس :

[مشاهده جزئیات]
:: مباني پروتزهاي كامل

کد درس : 182231 مقطع : دکتری
رشته : دندانپزشکی رشته : دندانپزشکی
گروه : پروتزهای دندانی دانشکده : دندانپزشکی
واحد نظری : واحد عملی : -2
ساعت نظری : ساعت عملی :
نوع درس :

[مشاهده جزئیات]
:: مباني پروتزهاي ثابت دنداني

کد درس : 182173 مقطع : دکتری
رشته : دندان پزشکی رشته : دندان پزشکی
گروه : پروتزهای دندانی دانشکده : دندان پزشکی
واحد نظری : 1 واحد عملی : 0
ساعت نظری : ساعت عملی :
نوع درس :

[مشاهده جزئیات]

1