گروه آموزشی : الهیات و فقه اسلامی
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - حقوق عمومی
مرتبه علمي : استادیار

طرح درس

:: متون فقه 1

کد درس : مقطع : کارشناسی
رشته : حقوق رشته : حقوق
گروه : دانشکده :
واحد نظری : 2 واحد عملی :
ساعت نظری : ساعت عملی :
نوع درس : تخصصی

[مشاهده جزئیات]
:: قواعد فقه

کد درس : مقطع : کارشناسی
رشته : حقوق رشته : حقوق
گروه : دانشکده :
واحد نظری : 2 واحد عملی :
ساعت نظری : ساعت عملی :
نوع درس : تخصصیحقوق

[مشاهده جزئیات]
:: اصول فقه2

کد درس : مقطع : کارشناسی
رشته : حقوق رشته : حقوق
گروه : دانشکده :
واحد نظری : 2 واحد عملی :
ساعت نظری : ساعت عملی :
نوع درس : تخصصی

[مشاهده جزئیات]
:: اصول فقه 1

کد درس : مقطع : کارشناسی
رشته : حقوق رشته : حقوق
گروه : دانشکده :
واحد نظری : 1 واحد عملی :
ساعت نظری : ساعت عملی :
نوع درس : تخصصی

[مشاهده جزئیات]

1