گروه آموزشی : زبان انگلیسی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - آموزش زبان انگلیسی
مرتبه علمي : دانشیار

  • نحوه ارزشیابی درس اصول و روش تدریس ارشد آموزش زبان
  • نحوه ارزشیابی درس سمینار مسائل آموزش زبان ارشد آموزش
  • نحوه ارزشیابی درس نقد و بررسی مسائل آموزش زبان دکترا
  • نحوه ارزشیابی درس نظریه های جامعه شناسی ارشد آموزش زبان
  • نحوه ارزشیابی درس جامعه شناسی زبان دکتری
  • نحوه ارزشیابی درس تحلیل گفتمان دکترا زبان شناسی
  • Email: achalak@khuisf.ac.ir
طرح درس

:: نقد و بررسي روشهاي آموزش

کد درس : 890019 مقطع : دکتری
رشته : آموزش زبان انگلیسی رشته : آموزش زبان انگلیسی
گروه : انگلیسی دانشکده : علوم تربیتی
واحد نظری : 2 واحد عملی :
ساعت نظری : ساعت عملی :
نوع درس :

[مشاهده جزئیات]
:: جامعه شناسي زبان

کد درس : 890002 مقطع : دکتری
رشته : آموزش زبان انگلیسی رشته : آموزش زبان انگلیسی
گروه : انگلیسی دانشکده : علوم تربیتی
واحد نظری : 2 واحد عملی :
ساعت نظری : ساعت عملی :
نوع درس :

[مشاهده جزئیات]
:: مقاله نویسی به انگلیسی

کد درس : 845015 مقطع : کارشناسی ارشد
رشته : مترجمی زبان انگلیسی رشته : مترجمی زبان انگلیسی
گروه : انگلیسی دانشکده : علوم تربیتی
واحد نظری : 2 واحد عملی :
ساعت نظری : ساعت عملی :
نوع درس :

[مشاهده جزئیات]
:: جامعه شناسی زبان

کد درس : 830012 مقطع : کارشناسی ارشد
رشته : آموزش زبان انگلیسی رشته : آموزش زبان انگلیسی
گروه : انگلیسی دانشکده : علوم تربیتی
واحد نظری : 2 واحد عملی :
ساعت نظری : ساعت عملی :
نوع درس :

[مشاهده جزئیات]
:: روش تدريس زبان خارجي

کد درس : 131040 مقطع : کارشناسی
رشته : مترجمی زبان انگلیسی رشته : مترجمی زبان انگلیسی
گروه : انگلیسی دانشکده : علوم تربیتی
واحد نظری : 4 واحد عملی :
ساعت نظری : ساعت عملی :
نوع درس :

[مشاهده جزئیات]

1