گروه آموزشی : روانشناسی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - کودكان استثنائي
مرتبه علمي : استادیار

طرح درس

:: روانشناسی کودکان استثنایی

کد درس : مقطع : کارشناسی ارشد
رشته : رشته :
گروه : روانشناسی دانشکده :
واحد نظری : 2 واحد عملی :
ساعت نظری : ساعت عملی :
نوع درس : تخصصی

[مشاهده جزئیات] فایل ضمیمه :
فایل ضمیمه روانشناسي كودكان استثنائي - 800030
:: روانشناسی افرائ با نیازخاص

کد درس : مقطع : دکتری
رشته : رشته :
گروه : دانشکده :
واحد نظری : 2 واحد عملی :
ساعت نظری : 2 ساعت عملی :
نوع درس :

[مشاهده جزئیات]
:: روانشناسی کودکان استثنایی

کد درس : مقطع : دکتری
رشته : رشته :
گروه : روانشناسی دانشکده :
واحد نظری : 2 واحد عملی :
ساعت نظری : 1 ساعت عملی :
نوع درس :

[مشاهده جزئیات] فایل ضمیمه :
فایل ضمیمه طرح درس روانشناسی افراد بانیاز خاص

1