دکتر لیلا پیشه ور اصفهانی
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - دندانپزشكي ترميمي
مرتبه علمي : استادیار

طرح درس

:: ترمیمی نظری 2

کد درس : 991003 مقطع : دکتری تخصصی
رشته : دندان پزشکی رشته : دندان پزشکی
گروه : دانشکده : دندانپزشکی
واحد نظری : 2 واحد عملی :
ساعت نظری : ساعت عملی :
نوع درس :

[مشاهده جزئیات]
:: ترمیمی نظری1

کد درس : 182030 مقطع : دکتری حرفه ای
رشته : دندان پزشکی رشته : دندان پزشکی
گروه : دانشکده : دندانپزشکی
واحد نظری : 1 واحد عملی :
ساعت نظری : ساعت عملی :
نوع درس :

[مشاهده جزئیات]
:: ترمیمی 2 نظری

کد درس : 182028 مقطع : دکتری حرفه ای
رشته : دندان پزشکی رشته : دندان پزشکی
گروه : دانشکده : دندانپزشکی
واحد نظری : 1 واحد عملی :
ساعت نظری : ساعت عملی :
نوع درس :

[مشاهده جزئیات]
:: ترمیمی عملی 3

کد درس : 182094 مقطع : دکتری حرفه ای
رشته : دندان پزشکی رشته : دندان پزشکی
گروه : دانشکده : دندانپزشکی
واحد نظری : واحد عملی : 2
ساعت نظری : ساعت عملی :
نوع درس :

[مشاهده جزئیات]
:: ترمیمی عملی 3

کد درس : 182094 مقطع : دکتری حرفه ای
رشته : دندان پزشکی رشته : دندان پزشکی
گروه : دانشکده : دندانپزشکی
واحد نظری : واحد عملی : 2
ساعت نظری : ساعت عملی :
نوع درس :

[مشاهده جزئیات]
:: ترمیمی نظری1

کد درس : 192030 مقطع : دکتری حرفه ای
رشته : دندان پزشکی رشته : دندان پزشکی
گروه : دانشکده : دندانپزشکی
واحد نظری : 1 واحد عملی :
ساعت نظری : 1 ساعت عملی :
نوع درس :

[مشاهده جزئیات]
:: دندان پزشکی ترمیمی عملی 2

کد درس : 182169 مقطع : دکتری حرفه ای
رشته : دندانپزشکی رشته : دندانپزشکی
گروه : ترمیمی دانشکده : دندانپزشکی
واحد نظری : واحد عملی : 2
ساعت نظری : ساعت عملی : 0
نوع درس :

[مشاهده جزئیات]
:: دندان پزشکی ترمیمی (1) نظری

کد درس : 121864 مقطع : دکتر حرفه ای
رشته : دندانپزشکی رشته : دندانپزشکی
گروه : ترمیمی دانشکده : دندانپزشکی
واحد نظری : 1 واحد عملی : 0
ساعت نظری : 6 ساعت عملی : 0
نوع درس :

[مشاهده جزئیات]
:: پوسیدگی شناسی

کد درس : 121369 مقطع : دکترای حرفه ای
رشته : دندانپزشکی رشته : دندانپزشکی
گروه : ترمیمی دانشکده : دندانپزشکی
واحد نظری : 1 واحد عملی : 0
ساعت نظری : 4 ساعت عملی : 0
نوع درس : نظری

[مشاهده جزئیات]

1