گروه آموزشی : الهیات و فقه اسلامی
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - عرفان اسلامي
مرتبه علمي : استادیار

طرح درس

:: اندیشه اسلامی 2

کد درس : 195056 مقطع : کارشناسی
رشته : رشته :
گروه : معارف دانشکده : حقوق
واحد نظری : 2 واحد عملی :
ساعت نظری : 2 ساعت عملی :
نوع درس : عمومی

[مشاهده جزئیات]
:: اندیشه اسلامی 2

کد درس : 195055 مقطع : کارشناسی
رشته : رشته :
گروه : معارف دانشکده : حقوق
واحد نظری : 2 واحد عملی :
ساعت نظری : 2 ساعت عملی :
نوع درس : عمومی

[مشاهده جزئیات]
:: اندیشه اسلامی 2

کد درس : 195054 مقطع : کارشناسی
رشته : رشته :
گروه : معارف دانشکده : حقوق
واحد نظری : 2 واحد عملی :
ساعت نظری : 2 ساعت عملی :
نوع درس : عمومی

[مشاهده جزئیات]
:: اندیشه اسلامی 2

کد درس : 195053 مقطع : کارشناسی
رشته : رشته :
گروه : معارف دانشکده : حقوق
واحد نظری : 2 واحد عملی :
ساعت نظری : 2 ساعت عملی :
نوع درس : عمومی

[مشاهده جزئیات]
:: اندیشه اسلامی 2

کد درس : 195052 مقطع : کارشناسی
رشته : رشته :
گروه : معارف دانشکده : حقوق
واحد نظری : 2 واحد عملی :
ساعت نظری : 2 ساعت عملی :
نوع درس : عمومی

[مشاهده جزئیات]
:: اندیشه اسلامی 1

کد درس : 195030 مقطع : کارشناسی
رشته : رشته :
گروه : معارف دانشکده : حقوق
واحد نظری : 2 واحد عملی :
ساعت نظری : 2 ساعت عملی :
نوع درس : عمومی

[مشاهده جزئیات]
:: اندیشه اسلامی 1

کد درس : 195029 مقطع : کارشناسی
رشته : رشته :
گروه : معارف دانشکده : حقوق
واحد نظری : 2 واحد عملی :
ساعت نظری : 2 ساعت عملی :
نوع درس : عمومی

[مشاهده جزئیات]
:: اندیشه اسلامی 1

کد درس : 195028 مقطع : کارشناسی
رشته : رشته :
گروه : معارف دانشکده : حقوق
واحد نظری : 2 واحد عملی :
ساعت نظری : 2 ساعت عملی :
نوع درس : عمومی

[مشاهده جزئیات]

1