دکتر مسعود نصری
گروه آموزشی : کشاورزی-مهندسی آب
دانشکده : کشاورزی و منابع طبیعی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مهندسی کشاورزی-آبیاری و زهکشی

طرح درس