گروه آموزشی : برق و الکترونیک
دانشکده : مهارت و کارآفرینی
رشته تحصیلی : - مهندسی برق-مخابرات

طرح درس

:: زبان فنی

کد درس : مقطع : کاردانی
رشته : کاردانی مکانیک رشته : کاردانی مکانیک
گروه : مکانیک دانشکده : مهارت
واحد نظری : 2 واحد عملی :
ساعت نظری : 2 ساعت عملی :
نوع درس :

[مشاهده جزئیات]
:: فیزیک عمومی

کد درس : مقطع : کاردانی
رشته : کاردانی برق رشته : کاردانی برق
گروه : برق دانشکده : مهارت
واحد نظری : 2 واحد عملی :
ساعت نظری : 2 ساعت عملی :
نوع درس :

[مشاهده جزئیات]
:: مبانی مدارات ac

کد درس : مقطع : کاردانی
رشته : کاردانی برق رشته : کاردانی برق
گروه : برق دانشکده : مهارت
واحد نظری : 2 واحد عملی :
ساعت نظری : 2 ساعت عملی :
نوع درس :

[مشاهده جزئیات]
:: مبانی مدارات DC

کد درس : مقطع : کاردانی
رشته : کاردانی برق رشته : کاردانی برق
گروه : برق دانشکده : مهارت
واحد نظری : 2 واحد عملی :
ساعت نظری : 2 ساعت عملی :
نوع درس :

[مشاهده جزئیات]
:: زبان فنی

کد درس : مقطع : کاردانی
رشته : کاردانی برق رشته : کاردانی برق
گروه : برق دانشکده : مهارت
واحد نظری : 2 واحد عملی :
ساعت نظری : 2 ساعت عملی :
نوع درس : تئوری

[مشاهده جزئیات]

1