گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - پروتزهای دندانی
مرتبه علمي : دانشیار

طرح درس

:: پروتز ثابت عملی و نظری 1و2و3

کد درس : مقطع : دکتری عمومی
رشته : پروتز رشته : پروتز
گروه : پروتزهای دندانی دانشکده : دندانپزشکی
واحد نظری : 3 واحد عملی : 6
ساعت نظری : ساعت عملی :
نوع درس :

[مشاهده جزئیات]
:: سمینار بین بخشی تشخیص و طرح درمان

کد درس : 905017 مقطع : دکتری تخصصی
رشته : پروتز تخصصی رشته : پروتز تخصصی
گروه : پروتزهای دندانی دانشکده : دندانپزشکی
واحد نظری : 1 واحد عملی : 1
ساعت نظری : ساعت عملی :
نوع درس :

[مشاهده جزئیات]
:: ایمپلنت

کد درس : 905024 مقطع : دکتری تخصصی
رشته : پروتز تخصصی رشته : پروتز تخصصی
گروه : پروتزهای دندانی دانشکده : دندانپزشکی
واحد نظری : 1 واحد عملی : 1
ساعت نظری : ساعت عملی :
نوع درس :

[مشاهده جزئیات]
:: پروتز متحرک کامل نظری

کد درس : 905021 مقطع : دکتری تخصصی
رشته : پروتز تخصصی رشته : پروتز تخصصی
گروه : پروتزهای دندانی دانشکده : دندانپزشکی
واحد نظری : 3 واحد عملی :
ساعت نظری : ساعت عملی :
نوع درس :

[مشاهده جزئیات]
:: پروتز ثابت عملی 1و2و3

کد درس : 905034 مقطع : دکتری تخصصی
رشته : پروتز تخصصی رشته : پروتز تخصصی
گروه : پروتزهای دندانی دانشکده : دندانپزشکی
واحد نظری : واحد عملی : 10
ساعت نظری : ساعت عملی :
نوع درس :

[مشاهده جزئیات]
:: سمینار ارایه مورد1و2و3

کد درس : 905023 مقطع : دکتری تخصصی
رشته : پروتز تخصصی رشته : پروتز تخصصی
گروه : پروتزهای دندانی دانشکده : دندانپزشکی
واحد نظری : 2 واحد عملی : 2
ساعت نظری : ساعت عملی :
نوع درس :

[مشاهده جزئیات]
:: اکلوژن

کد درس : 896021 مقطع : دکتری تخصصی
رشته : پروتز تخصصی رشته : پروتز تخصصی
گروه : پروتزهای دندانی دانشکده : دندانپزشکی
واحد نظری : 2 واحد عملی :
ساعت نظری : 1 ساعت عملی :
نوع درس :

[مشاهده جزئیات]
:: پروتزهای دندانی و ایمپلنت

کد درس : 898022 مقطع : دکتری تخصصی
رشته : پروتزهای دندانی رشته : پروتزهای دندانی
گروه : دانشکده :
واحد نظری : 2 واحد عملی : 3
ساعت نظری : 3 ساعت عملی : 3
نوع درس :

[مشاهده جزئیات]
:: پروتزهای پارسیل عملی

کد درس : 182075 مقطع : دکتری عمومی
رشته : دندانپزشکی رشته : دندانپزشکی
گروه : دانشکده :
واحد نظری : واحد عملی : 4
ساعت نظری : ساعت عملی : 4
نوع درس : تخصصی

[مشاهده جزئیات]

1