دانشکده : معماری و شهرسازی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - معماري

طرح درس

:: مباحثی در روانشناسی محیط

کد درس : مقطع : دکتری
رشته : معماری رشته : معماری
گروه : معماری دانشکده : معماری
واحد نظری : 3 واحد عملی :
ساعت نظری : 3 ساعت عملی :
نوع درس :

[مشاهده جزئیات]
:: طراحی معماری (1)

کد درس : مقطع : کارشناسی پیوسته
رشته : معماری رشته : معماری
گروه : معماری دانشکده : معماری
واحد نظری : 0 واحد عملی : 5
ساعت نظری : 0 ساعت عملی : 10
نوع درس :

[مشاهده جزئیات]

1