گروه آموزشی : علوم تربیتی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - مديريت آموزشي
مرتبه علمي : دانشیار

طرح درس

:: روشهای برنامه ریزی آموزش توسعه ملی منطقه ای

کد درس : 910001 مقطع : دکترا
رشته : مدیریت رشته : مدیریت
گروه : مدیریت دانشکده : علوم تربیتی
واحد نظری : 3 واحد عملی :
ساعت نظری : ساعت عملی :
نوع درس :

[مشاهده جزئیات]
:: روشهای برنامه ریزی اموزش توسعه ملی منطقه ای

کد درس : 910001 مقطع : ذکترا
رشته : مدیریت رشته : مدیریت
گروه : مدیریت دانشکده : علوم تربیتی
واحد نظری : 3 واحد عملی :
ساعت نظری : ساعت عملی :
نوع درس :

[مشاهده جزئیات]
:: مبانی و اصول تعلیم و تربیت

کد درس : 1000060 مقطع : کارشناسی
رشته : مدیریت آموزشی رشته : مدیریت آموزشی
گروه : مدیریت آموزشی دانشکده :
واحد نظری : 2 واحد عملی :
ساعت نظری : ساعت عملی :
نوع درس :

[مشاهده جزئیات]
:: کار عملی مدیریت 3

کد درس : 103008 مقطع : کارشناسی
رشته : مدیریت اموزشی رشته : مدیریت اموزشی
گروه : مدیریت آموزشی دانشکده : علوم تربیتی
واحد نظری : واحد عملی : 2
ساعت نظری : ساعت عملی :
نوع درس :

[مشاهده جزئیات]
:: روش تحقیق

کد درس : مقطع : ارشد
رشته : مدیریت آموزشی رشته : مدیریت آموزشی
گروه : مدیریت آموزشی دانشکده : علوم تربیتی
واحد نظری : 3 واحد عملی :
ساعت نظری : ساعت عملی :
نوع درس :

[مشاهده جزئیات]
:: سیستمهای اطلاعات مدیریت

کد درس : مقطع : دکترا
رشته : مدیریتآموزشی رشته : مدیریتآموزشی
گروه : مدیریت آموزشی دانشکده : علوم تربیتی
واحد نظری : 3 واحد عملی :
ساعت نظری : 3 ساعت عملی :
نوع درس :

[مشاهده جزئیات]
:: اصول و مبانی برنامه ریزی آموزشی

کد درس : مقطع : ارشد
رشته : مدیریت آموزشی رشته : مدیریت آموزشی
گروه : مدیریت آموزشی دانشکده : علوم تربیتی
واحد نظری : 2 واحد عملی :
ساعت نظری : 2 ساعت عملی :
نوع درس :

[مشاهده جزئیات]
:: مدیریت منابع انسانی

کد درس : مقطع : دکترا
رشته : مدیریت آموزشی رشته : مدیریت آموزشی
گروه : مدیریت آموزشی دانشکده : علوم تربیتی
واحد نظری : 3 واحد عملی :
ساعت نظری : ساعت عملی :
نوع درس :

[مشاهده جزئیات]

1