گروه آموزشی : تربیت بدنی و علوم ورزشی
دانشکده : تربیت بدنی و علوم ورزشی
رشته تحصیلی : - تربیت بدنی و علوم ورزشی-فیزیولوژی ورزشی
مرتبه علمي : استادیار

طرح درس

:: آزمایشگاه علوم ورزشی

کد درس : مقطع : کارشناسی ارشد
رشته : رشته :
گروه : علوم ورزشی دانشکده : علوم ورزشی
واحد نظری : 2 واحد عملی :
ساعت نظری : 2 ساعت عملی :
نوع درس :

[مشاهده جزئیات]
:: علم تمرین

کد درس : مقطع : کارشناسی
رشته : رشته :
گروه : دانشکده : علوم ورزشی
واحد نظری : 2 واحد عملی :
ساعت نظری : 2 ساعت عملی :
نوع درس :

[مشاهده جزئیات]

1