گروه آموزشی : علوم تربیتی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - مديريت آموزشي
مرتبه علمي : دانشیار

طرح درس

:: سیاستگذاری در نظام های آموزشی

کد درس : مقطع : دکترا
رشته : مدیریت آموزشی رشته : مدیریت آموزشی
گروه : مدیریت آموزشی دانشکده : علوم تربیتی
واحد نظری : 3 واحد عملی :
ساعت نظری : 3 ساعت عملی :
نوع درس : تخصصی

[مشاهده جزئیات]
:: مدیریت نیروی انسانی

کد درس : 15 مقطع : ارشد
رشته : مدیریت آموزشی رشته : مدیریت آموزشی
گروه : مدیریت آموزشی دانشکده : علوم تربیتی
واحد نظری : 3 واحد عملی :
ساعت نظری : 3 ساعت عملی :
نوع درس : تخصصی

[مشاهده جزئیات]

1