گروه آموزشی : حسابداری
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - حسابداری
مرتبه علمي : استادیار

طرح درس

:: تئوريهاي پيشرفته در حسابداري مالي

کد درس : 945001 مقطع : دکتری
رشته : حسابداری رشته : حسابداری
گروه : حسابداری دانشکده : علوم انسانی و حقوق
واحد نظری : 2 واحد عملی : 0
ساعت نظری : 32 ساعت عملی :
نوع درس :

[مشاهده جزئیات]
:: حسابداری پیشرفته 2

کد درس : مقطع : کارشناسی
رشته : حسابداری رشته : حسابداری
گروه : حسابداری دانشکده : علوم انسانی و حقوق
واحد نظری : 3 واحد عملی :
ساعت نظری : 3 ساعت عملی :
نوع درس :

[مشاهده جزئیات]
:: ئوری های مالی و سرمایه گذاری

کد درس : مقطع : دکتری
رشته : حسابداری رشته : حسابداری
گروه : حسابداری دانشکده : علوم انسانی و حقوق
واحد نظری : -2 واحد عملی :
ساعت نظری : 2 ساعت عملی :
نوع درس :

[مشاهده جزئیات]
:: حسابداری میانه 2

کد درس : مقطع : کارشناسی
رشته : حسابداری رشته : حسابداری
گروه : حسابداری دانشکده : علوم انسانی و حقوق
واحد نظری : 4 واحد عملی : 0
ساعت نظری : 4 ساعت عملی : 0
نوع درس :

[مشاهده جزئیات]

1