گروه آموزشی : شهرسازی
دانشکده : معماری و شهرسازی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - شهرسازی-طراحی شهری

  • برای ارتباط با اینجانب مطابق برنامه هفتگی در ساعات حضور به دفتر گروه شهرسازی مراجعه فرمایید و یا با شماره 35002672 تماس بگیرید.
طرح درس

:: مبانی و روشهای طراحی شهری

کد درس : مقطع : کارشناسی
رشته : شهرسازی رشته : شهرسازی
گروه : شهرسازی دانشکده : معماری و شهرسازی
واحد نظری : 2 واحد عملی : 1
ساعت نظری : 2 ساعت عملی : 2
نوع درس :

[مشاهده جزئیات]
:: کارگاه شهرسازی 4

کد درس : مقطع : کارشناسی
رشته : شهرسازی رشته : شهرسازی
گروه : شهرسازی دانشکده : معماری و شهرسازی
واحد نظری : 1 واحد عملی : 4
ساعت نظری : 1 ساعت عملی : 8
نوع درس : نظری-عملی

[مشاهده جزئیات]

1