دانشکده : علوم پایه
رشته تحصیلی : - رياضي كاربردي

طرح درس