گروه آموزشی : پرستاري
دانشکده : پرستاری و مامایی
رشته تحصیلی : فوق ليسانس - پرستاری

طرح درس

:: بخش مراقبت ویژه (ICU)

کد درس : 53102546 مقطع : کارشناسی
رشته : پرستاری رشته : پرستاری
گروه : دانشکده : پرستاری و مامایی
واحد نظری : واحد عملی :
ساعت نظری : ساعت عملی : 7 الی 13
نوع درس :

[مشاهده جزئیات] فایل ضمیمه :
فایل ضمیمه طرح درس

1