گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - ارتودانتیکس
مرتبه علمي : استادیار

طرح درس

:: اشنایی با مفاهیم کلی ارتودنسی ثابت

کد درس : مقطع : دکترا
رشته : دندانپزشکی رشته : دندانپزشکی
گروه : دانشکده : دندانپزشکی
واحد نظری : واحد عملی :
ساعت نظری : ساعت عملی :
نوع درس :

[مشاهده جزئیات]
:: ریتیشن

کد درس : مقطع : دکترا
رشته : دندانپزشکی رشته : دندانپزشکی
گروه : دانشکده : دندانپزشکی
واحد نظری : واحد عملی :
ساعت نظری : ساعت عملی :
نوع درس :

[مشاهده جزئیات]
:: مال اکلوژن class III

کد درس : مقطع : دکترا
رشته : دندانپزشکی رشته : دندانپزشکی
گروه : دانشکده :
واحد نظری : واحد عملی :
ساعت نظری : ساعت عملی :
نوع درس :

[مشاهده جزئیات]
:: اصول کلی معاینات کلینیکی درارتودنسی

کد درس : مقطع : دکترا
رشته : دندانپزشکی رشته : دندانپزشکی
گروه : دانشکده : دندانپزشکی
واحد نظری : واحد عملی :
ساعت نظری : ساعت عملی :
نوع درس :

[مشاهده جزئیات]

1