گروه آموزشی : زبان انگلیسی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - آموزش زبان انگلیسی
مرتبه علمي : دانشیار

  • نحوه ارزشیابی نظریه های ترجمه ارشد مترجمی
  • نحوه ارزشیابی مدل های ترجمه ارشد مترجمی
  • نحوه ارزشیابی سنجش و ارزشیابی ارشد آموزش زبان
  • نحوه ارزشیابی فرهنگ نگاری دوره دکترا
  • نحوه ارزشیابی روش تحقیق دوره دکترا
  • نحوه ارزشیابی برنامه ریزی درسی دوره دکترا
  • ٍEmail: heidaritabrizi@khuisf.ac.ir
طرح درس

:: Translation Evaluation

کد درس : مقطع : MA
رشته : مترجمی زبان انگلیسی رشته : مترجمی زبان انگلیسی
گروه : Translation Studies دانشکده : زبانهای خارجی
واحد نظری : 2 واحد عملی :
ساعت نظری : 2 ساعت عملی :
نوع درس : تخصصی اصلی

[مشاهده جزئیات]
:: Translation Models

کد درس : مقطع : MA
رشته : مترجمی زبان انگلیسی رشته : مترجمی زبان انگلیسی
گروه : Translation Studies دانشکده : زبانهای خارجی
واحد نظری : 2 واحد عملی :
ساعت نظری : 2 ساعت عملی :
نوع درس : تخصصی اصلی

[مشاهده جزئیات]
:: Language Curriculum Development

کد درس : مقطع : PhD
رشته : آموزش زبان انگلیسی رشته : آموزش زبان انگلیسی
گروه : TEFL دانشکده : زبانهای خارجی
واحد نظری : 2 واحد عملی :
ساعت نظری : 2 ساعت عملی :
نوع درس : تخصصی اصلی

[مشاهده جزئیات]

1