گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - پریودانتیکس

طرح درس

:: پریودانتیکس نظری 2

کد درس : مقطع : دکتری حرفه ای
رشته : دندانپزشکی رشته : دندانپزشکی
گروه : پریودانتیکس دانشکده : دندانپزشکی
واحد نظری : 1 واحد عملی : 0
ساعت نظری : 17 ساعت عملی :
نوع درس : اختصاصی

[مشاهده جزئیات]

1