گروه آموزشی : زبان انگلیسی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - آموزش زبان انگلیسی
مرتبه علمي : مربی

طرح درس

:: خواندن و درك مفاهيم

کد درس : 9941 مقطع : كارشناسي
رشته : مترجمي زبان انگليسي رشته : مترجمي زبان انگليسي
گروه : مترجمي زبان انگليسي دانشکده : علوم تربيتي
واحد نظری : 2 واحد عملی :
ساعت نظری : 2 ساعت عملی :
نوع درس : تئوري

[مشاهده جزئیات]
:: ترجمه متون تحصصي

کد درس : 913002 مقطع : دكترا
رشته : مترجمي زبان انگليسي رشته : مترجمي زبان انگليسي
گروه : مديريت اموزش عالي دانشکده : علوم تربيتي
واحد نظری : 2 واحد عملی :
ساعت نظری : 2 ساعت عملی :
نوع درس :

[مشاهده جزئیات]
:: ترجمه متون انساني

کد درس : 9854 مقطع : كارشناسي
رشته : مترجمي زبان انگليسي رشته : مترجمي زبان انگليسي
گروه : مترجمي زبان انگليسي دانشکده : علوم تربيتي
واحد نظری : 2 واحد عملی :
ساعت نظری : 2 ساعت عملی :
نوع درس : تئوري

[مشاهده جزئیات]
:: ترجمه متون فلسفي

کد درس : 9738 مقطع : كارشناسي
رشته : مترجمي زبان انگليسي رشته : مترجمي زبان انگليسي
گروه : مترجمي زبان انگليسي دانشکده : علوم تربيتي
واحد نظری : 2 واحد عملی :
ساعت نظری : 2 ساعت عملی :
نوع درس : تئوري

[مشاهده جزئیات]

1