گروه آموزشی : مامائي
دانشکده : پرستاری و مامایی
رشته تحصیلی : کارشناسی ارشد - مامايي -بهداشت مادر وكودك
مرتبه علمي : مربی

  • CV
  • لینک جلسه پاسخگویی به دانشجویان مامایی- روزهای چهارشنبه ساعت 12 تا 13:30 https://vroom.khuisf.ac.ir/demo?meetingId=60891485b6159f14bf942077&usertype
طرح درس

:: زبان تخصصی

کد درس : مقطع : کارشناسی
رشته : مامایی رشته : مامایی
گروه : مامایی دانشکده : دانشکده پرستاری و مامایی
واحد نظری : 2 واحد عملی :
ساعت نظری : 34 ساعت عملی :
نوع درس : تخصصی

[مشاهده جزئیات]
:: اصول مدیریت در مامایی

کد درس : مقطع : کارشناسی
رشته : مامایی رشته : مامایی
گروه : مامایی دانشکده : پرستاری و مامایی
واحد نظری : 2 واحد عملی :
ساعت نظری : 34 ساعت عملی :
نوع درس : اختصاصی

[مشاهده جزئیات]

1