سمانه یزدانی
گروه آموزشی : تکنولوژی اتاق عمل
دانشکده : پرستاری و مامایی
رشته تحصیلی : فوق ليسانس - پرستاری

طرح درس

:: کارآموزی در عرصه ترمیمی و پلاستیک

کد درس : 1840321 مقطع : کارشناسی
رشته : تکنولوژی جراحی رشته : تکنولوژی جراحی
گروه : اتاق عمل دانشکده : پرستاری مامایی
واحد نظری : واحد عملی : 1
ساعت نظری : ساعت عملی :
نوع درس :

[مشاهده جزئیات]
:: کارآموزی در عرصه ارتوپدی

کد درس : 1840301 مقطع : کارشناسی
رشته : تکنولوژی جراحی رشته : تکنولوژی جراحی
گروه : اتاق عمل دانشکده : پرستاری مامایی
واحد نظری : واحد عملی : 2
ساعت نظری : ساعت عملی :
نوع درس :

[مشاهده جزئیات]
:: کارآموزی در عرصه اعصاب

کد درس : 1840311 مقطع : کارشناسی
رشته : تکنولوژی جراحی رشته : تکنولوژی جراحی
گروه : اتاق عمل دانشکده : پرستاری مامایی
واحد نظری : واحد عملی : 2
ساعت نظری : ساعت عملی :
نوع درس :

[مشاهده جزئیات]
:: کارآموزی عملکرد فرد اسکراب

کد درس : 184027 مقطع : کارشناسی
رشته : تکنولوژی جراحی رشته : تکنولوژی جراحی
گروه : اتاق عمل دانشکده : پرستاری مامایی
واحد نظری : واحد عملی : 2
ساعت نظری : ساعت عملی :
نوع درس : عملی

[مشاهده جزئیات]
:: کارآموزی عملکرد فرد سیار

کد درس : 184026 مقطع : کارشناسی
رشته : تکنولوژی جراحی رشته : تکنولوژی جراحی
گروه : اتاق عمل دانشکده : پرستاری مامایی
واحد نظری : واحد عملی : 2
ساعت نظری : ساعت عملی :
نوع درس : عملی

[مشاهده جزئیات]

1