گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - دندانپزشكي اجتماعي
مرتبه علمي : استادیار

طرح درس

:: سلامت دهان و دخانیات

کد درس : 182225 مقطع : دکترا
رشته : دندانپزشکی رشته : دندانپزشکی
گروه : دندانپزشكي اجتماعي دانشکده : دندانپزشكي
واحد نظری : واحد عملی : 1
ساعت نظری : ساعت عملی : 3
نوع درس :

[مشاهده جزئیات]
:: حاكميت خدمات باليني و بهبود كيفيت خدمات سلامت دهان

کد درس : 182240 مقطع : دکترا
رشته : دندانپزشکی رشته : دندانپزشکی
گروه : دندانپزشكي اجتماعي دانشکده : دندانپزشكي
واحد نظری : واحد عملی :
ساعت نظری : ساعت عملی :
نوع درس :

[مشاهده جزئیات]
:: نگارش علمی

کد درس : 182237 مقطع : دکترا
رشته : دندانپزشکی رشته : دندانپزشکی
گروه : دندانپزشكي اجتماعي دانشکده : دندانپزشكي
واحد نظری : واحد عملی : 1
ساعت نظری : ساعت عملی : 3
نوع درس :

[مشاهده جزئیات]
:: سلامت دهان و دندانپزشكي اجتماعي (نظري) (1)

کد درس : 182261 مقطع : دکترا
رشته : دندانپزشکی رشته : دندانپزشکی
گروه : دندانپزشكي اجتماعي دانشکده : دندانپزشكي
واحد نظری : 1 واحد عملی :
ساعت نظری : 1 ساعت عملی :
نوع درس :

[مشاهده جزئیات]
:: سلامت دهان و دندانپزشكي اجتماعي (عملي) (3)

کد درس : 182041 مقطع : دکترا
رشته : دندانپزشکی رشته : دندانپزشکی
گروه : دندانپزشكي اجتماعي دانشکده : دندانپزشكي
واحد نظری : 0 واحد عملی : 1
ساعت نظری : 0 ساعت عملی : 2
نوع درس :

[مشاهده جزئیات]
:: سلامت دهان و دندانپزشكي اجتماعي (عملي) (2)

کد درس : 182096 مقطع : دکترا
رشته : دندانپزشكي رشته : دندانپزشكي
گروه : دندانپزشكي اجتماعی دانشکده : دندانپزشكي
واحد نظری : 0 واحد عملی : 1
ساعت نظری : 0 ساعت عملی : 2
نوع درس :

[مشاهده جزئیات]

1