گروه آموزشی : پرستاري
دانشکده : پرستاری و مامایی
رشته تحصیلی : کارشناسی ارشد - پرستاری
مرتبه علمي : مربی

  • به اطلاع کلیه دانشجویان کارشناسی پرستاری می رساند که کارآموزی و کارآموزی در عرصه تا اطلاع ثانوی طبق برنامه ریزی گروه برگزار خواهد شد.
  • به اطلاع کلیه دانشجویان کارشناسی پرستاری می رساند تمامی امتحانات تخصصی به غیر از اصول و فنون پرستاری بصورت آنلاین برگزار خواهد شد.
طرح درس

:: اصطلاحات پزشکی

کد درس : مقطع : کارشناسی
رشته : اتاق عمل رشته : اتاق عمل
گروه : اتاق عمل دانشکده : پرستاری و مامایی
واحد نظری : 2 واحد عملی :
ساعت نظری : 34 ساعت عملی :
نوع درس :

[مشاهده جزئیات]
:: پرستاری بیماریهای حاد

کد درس : مقطع : کارشناسی ارشد
رشته : پرستاری داخل جراحی رشته : پرستاری داخل جراحی
گروه : کارشناسی ارشد دانشکده : پرستاری و مامایی
واحد نظری : 1 واحد عملی : 1
ساعت نظری : 25 ساعت عملی : 25
نوع درس :

[مشاهده جزئیات]
:: پرستاری مراقبتهای ویژه

کد درس : 5310 مقطع : کارشناسی
رشته : پرستاری رشته : پرستاری
گروه : پرستاری دانشکده : پرستاری و مامایی
واحد نظری : 3 واحد عملی :
ساعت نظری : 51 ساعت عملی :
نوع درس : نظری

[مشاهده جزئیات]
:: پرستاری در بیماریهای مزمن

کد درس : مقطع : کارشناسی ارشد
رشته : داخل جراحی رشته : داخل جراحی
گروه : دانشکده :
واحد نظری : 0/5 واحد عملی :
ساعت نظری : ساعت عملی :
نوع درس :

[مشاهده جزئیات]
:: بحسی و بیهوشی در مامایی

کد درس : مقطع : کارشناسی
رشته : کارشناسی مامایی رشته : کارشناسی مامایی
گروه : دانشکده :
واحد نظری : 0/5 واحد عملی : 0/5
ساعت نظری : ساعت عملی :
نوع درس :

[مشاهده جزئیات]

1