دکتر ناصر حسن پور کازرونی
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
رشته تحصیلی : - معماري
مرتبه علمي : استادیار

طرح درس

:: طراحی معماری ارشد 1

کد درس : مقطع : کارشناسی ارشد
رشته : معماری رشته : معماری
گروه : معماری دانشکده : معماری و شهرسازی
واحد نظری : 0 واحد عملی : 4
ساعت نظری : 0 ساعت عملی : 128
نوع درس : اصلی

[مشاهده جزئیات]
:: طراحی معماری ارشد 2

کد درس : 1696138447 مقطع : کارشناسی ارشد
رشته : معماری رشته : معماری
گروه : معماری دانشکده : معماری و شهرسازی
واحد نظری : 0 واحد عملی : 4
ساعت نظری : 0 ساعت عملی : 128
نوع درس : اصلی

[مشاهده جزئیات]
:: مراتب اجرایی ساختمان

کد درس : 1696149632 مقطع : کارشناسی ارشد
رشته : معماری رشته : معماری
گروه : معماری دانشکده : معماری و شهرسازی
واحد نظری : 0 واحد عملی : 2
ساعت نظری : 0 ساعت عملی : 64
نوع درس :

[مشاهده جزئیات]
:: فرآیند طراحی در معماری

کد درس : 1566139719 مقطع : کارشناسی
رشته : معماری رشته : معماری
گروه : معماری دانشکده : معماری و شهرسازی
واحد نظری : 2 واحد عملی : 0
ساعت نظری : 32 ساعت عملی : 0
نوع درس :

[مشاهده جزئیات]

1