گروه آموزشی : علوم تربیتی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : - برنامه ريزي درسي
مرتبه علمي : دانشیار

طرح درس

:: آموزش پزشکی ۱

کد درس : مقطع : دوره دستیاری
رشته : رشته :
گروه : دندانپزشکی تخصصی دانشکده : دندانپزشکی
واحد نظری : واحد عملی :
ساعت نظری : ساعت عملی :
نوع درس : کارگاهی

[مشاهده جزئیات]

1